Hoe wij werken.

Algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN ARENA COMPANY BV


Versie 2024-1

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID


1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door Arena Company BV (hierna: “Arena Company”).

1.2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Arena Company deze schriftelijk, al dan niet gedeeltelijk, heeft aanvaard.

Artikel 2 OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Offertes van Arena Company zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.

2.2 De door Arena Company opgestelde en aan Opdrachtgever verstrekte offertes zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.3 Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding door zowel Arena Company als Opdrachtgever (hierna: de “Overeenkomst”)

2.4 Alle door Arena Company gehanteerde en opgegeven tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 3 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 Arena Company zal alle nodige inspanningen verrichten om de Overeenkomst professioneel en naar beste vermogen uit te voeren.

3.2 Opdrachtgever zal Arena Company voorzien van alle noodzakelijke informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst.

3.3 Indien Arena Company haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet – of gedeeltelijk niet – kan nakomen op grond van feiten en/of omstandigheden die Arena Company bij de totstandkoming van de Overeenkomst niet bekend waren, heeft Arena Company het recht een wijziging van de Overeenkomst te verlangen welke wijziging niet door Opdrachtgever op onredelijke gronden kan worden geweigerd.

3.4 Mogelijke klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen nadat deze klachten kenbaar zijn geworden of redelijkerwijs kenbaar hadden moeten zijn, schriftelijk bij Arena Company te worden gemeld bij gebreke waarvan Opdrachtgever aan deze klachten geen rechten meer kan ontlenen.

3.5 Arena Company is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

a. Opdrachtgever ter zake de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst jegens Arena Company in verzuim verkeert;

b. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd;

c. Opdrachtgever wordt geliquideerd/ontbonden;

d. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is: hij/zij onder curatele wordt gesteld, wordt toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, komt te overlijden of anderszins – op welke wijze dan ook – het vrije beheer over zijn/haar vermogen verliest. 2/3

Artikel 4 INSCHAKELING DERDEN

4.1 Arena Company is gerechtigd om ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst derde partijen te betrekken of in te schakelen. Indien er afspraken gelden over geheimhouding en/of de bescherming van persoonsgegevens, gelden deze afspraken ook voor ingeschakelde derde partijen.

4.2 Arena Company is in een dergelijk geval gehouden met deze derden voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst een separate overeenkomst te hebben gesloten.

Artikel 5 ANNULERING

5.1 Opdrachtgever kan een ingeplande Arena/training/workshop/meeting annuleren. Een annulering kan slechts schriftelijk geschieden. Ligt de annulering tussen 4 en 2 weken voordat de Arena/training/workshop/meeting plaatsvindt, dan is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs voor deze bijeenkomst aan Arena Company verschuldigd. Ingeval Opdrachtgever de ingeplande sessie/training/workshop/meeting binnen 2 weken voor aanvang annuleert, dient Opdrachtgever de volledige prijs van deze bijeenkomst aan Arena Company te voldoen.

5.2 Opdrachtgever kan een gegeven opdracht tot het uitvoeren van de Overeenkomst annuleren. Een annulering kan slechts schriftelijk geschieden. Ligt de annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst plaatsvindt, dan is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs aan Arena Company verschuldigd. Ingeval Opdrachtgever de uitvoering van de Overeenkomst binnen 2 weken voor aanvang annuleert, dient Opdrachtgever de volledige prijs aan Arena Company te voldoen.

5.3 Arena Company is gerechtigd om de gegeven opdracht tot het uitvoeren van de Overeenkomst schriftelijk te annuleren. In dat geval is Arena Company gehouden tot volledige restitutie van de betalingen die Opdrachtgever terzake de uitvoering van de Overeenkomst inmiddels heeft gedaan.

5.4 Arena Company is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien Arena Company door omstandigheden, die buiten haar invloedssfeer liggen en/of waarvan zij bij het sluiten van de Overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 6 BETALING

6.1 Partijen spreken af dat 50% van de Overeenkomst wordt betaald bij aanvang van de Overeenkomst en 50% na afronding van Arena, training, workshop en/of meeting.

6.2 De door Arena Company verzonden facturen dienen, behalve indien schriftelijk anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na de factuurdatum door Opdrachtgever te worden voldaan.

6.3 Voornoemde betalingstermijn geldt als een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment dat Opdrachtgever jegens Arena Company in verzuim verkeert, is Opdrachtgever een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande en niet betaalde factuurbedrag waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend. Daarnaast is Opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 15% aan Arena Company verschuldigd.

6.4 Indien Opdrachtgever jegens Arena Company in verzuim verkeert, is Arena Company gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de openstaande facturen inclusief kosten en rente volledig heeft voldaan. Een en ander behoudens het recht van Arena Company om de (gedeeltelijke) buitengerechtelijke ontbinding van de Overeenkomst in te roepen.3/3

Artikel 7 INDIENSTNEMING BETROKKEN DERDE PARTIJEN

7.1 Het is Opdrachtgever – en alle aan haar gelieerde ondernemingen – tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en gedurende 12 maanden na voltooiing van de Overeenkomst niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Arena Company – rechtstreeks voor zich dan wel door middel van derden – een arbeidsverhouding en/of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met derde partijen die door Arena Company overeenkomstig artikel 4 van deze voorwaarden zijn betrokken of zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst.

7.2 Bij overtreding van het in lid 1 van dit artikel genoemde verbod verbeurt Opdrachtgever aan Arena Company een direct opeisbare boete van € 25.000,- vermeerderd met € 500,- voor iedere dag dat Opdrachtgever in overtreding blijft. Dit onverminderd het recht van Arena Company een beroep te doen op volledige vergoeding van de schade.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID ARENA COMPANY

8.1 Mogelijke aansprakelijkheid van Arena Company die voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst is te allen tijde gemaximaliseerd tot het bedrag dat Arena Company uit hoofde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever heeft gefactureerd en ziet slechts toe op vergoeding van directe schade.

8.2 Aansprakelijkheid van Arena Company voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 9 GEHEIMHOUDING

9.1 Arena Company en Opdrachtgever zullen ten opzichte van partijen die niet bij de overeenkomst betrokken zijn zorgvuldigheid en geheimhouding betrachten terzake van alle informatie die door partijen verkregen wordt als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10 INTELLECTUEEL EIGENDOM

10.1 Arena Company is rechthebbende op de auteursrechten en alle overige rechten van het intellectueel eigendom van het in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen en concepten.

10.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Arena Company de gebruikte materialen en concepten te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken.

10.3 Bij overtreding van het in lid 2 van dit artikel genoemde verbod verbeurt Opdrachtgever aan Arena Company een direct opeisbare boete van € 25.000,- vermeerderd met € 500,- voor iedere dag dat Opdrachtgever in overtreding blijft. Dit onverminderd het recht van Arena Company een beroep te doen op volledige vergoeding van de schade.

Artikel 11 GESCHILLEN

11.1 Partijen zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, in eerste instantie altijd in goed onderling overleg proberen op te lossen waarbij Partijen over en weer rekening houden met elkaars gerechtvaardigde belangen en argumenten.

11.2 Mochten Partijen overeenkomstig 11.1 van deze Voorwaarden niet tot een redelijke oplossing komen dan zal het betreffende geschil in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

11.3 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, opdrachten, aanvragen en diensten van Arena is Nederlands recht van toepassing.